265 Views

Styret har gjennomført evaluering av måloppnåelse på Strategidokumentet. Les artikkelen for en rask gjennomgang, eller last ned hele evalueringsrapporten.

President Vibeke Thiblin. Foto: Christian Wolff.
President Vibeke Thiblin. Foto: Christian Wolff.

Forbundstinget i mai 2014 vedtok et strategidokument for perioden 2014-2017. Dette er en langtidsplan som peker på de innsatsområdene og målene som skal stå i sentrum for styrets, administrasjonens og komiteenes arbeid i tingperioden. ”6000 medlemmer, 80 klubber” er det overordnede målsetningen i dokumentet, også er det valgt ut en del prioriterte mål en skal jobbe med for å bygge opp under dette.

Det er styrets jobb å sørge for at hele organisasjonen arbeider i den retningen dokumentet peker ut. Hver høst gjennomfører derfor styret en evaluering av hvor vi står ift målene i strategidokument. Evalueringen gjennomføres ved at våre avdelingsledere gjør en skriftlig evaluering av status på de målene de har ansvaret for i dokumentet, og presenterer resultatene for styret i styremøte. Styret utarbeider på bakgrunn av dette en statusrapport som publiseres på judo.no. I statusrapporten er beltefargene er brukt for å vise status på de ulike målene.

Evalueringen for 2014 er nå gjennomført. I styremøte 3. februar var avdelingslederne på besøk for å presentere sine resultater og statusrapporten ble lagt fram.

Hovedkonklusjoner:

Hele statusrapporten kan lastes ned her:

Avdelingsledernes evalueringer kan du laste ned her:

En overordnet gjennomgang av status og konklusjoner følger under.

2014_sd_evaluering_oppsummering

Status på hovedmålene er grafisk fremstilt i tabellene til høyre i denne artikkelen (klikk på bildet for å få større versjon).

Følgende overordnede konklusjoner kan trekkes:

  • Vi er best på innsatsområdet forbund (brun), på kompetanse og aktivitet scorer vi noe lavere (blå) pga mer variasjon/ sprik i resultatene.
  • På de prioriterte målene (vektet dobbelt i evalueringen) har vi kommet lengst på anlegg (brun), på toppidrettskultur, ungdom og nye klubber er vi godt i gang (blått), men på rekruttering har vi kommet kortest (grønt).
  • Vi har kommet betydelig lengre på de målene/delmålene vi har hatt lenge og jobbet med over langt tid (over flere strategidokument) enn de som er helt nye.
  • Vi har kommet langt på å utvikle tilbud, lage verktøy og tilrettelegge fra sentralt hold, med er dårligere på å få dette ut i klubbene/ regionene.

Del-konklusjoner:

Forbund:

Vi har hatt fokus på de samme målene over flere år, så dette er vi gode på. Det gjelder spesielt det som har med driften av forbundet å gjøre. Vi har noe å hente på å videreutvikle vårt verdiarbeid og vårt internasjonale arbeid, samt på å premiere de som fortjener det gjennom vårt honorære system. Målet om å bedre anleggssituasjonen for klubbene er prioritert. Vi scorer her høyt på at delmålene fra sentralt hold er gjennomført, men det trekker noe ned at vi har kommet kortere på delmålene som handler om regional/ lokal implementeringen.

Kompetanse:

Vi har kommet langt på den faglige utviklingen på trener- og dommersiden, og her tilbyr vi utdanning på høyt faglig nivå. Dette er noe vi har prioritert gjennom mange år. Det trekker dog ned at vi ikke har fått på plass en arrangørutdanning, og vi har mer å hente på en bedre markedsføring av vårt utdanningstilbud. På klubbutvikling scorer vi høyt på å tilby gode verktøy, men sliter noe mer med å få klubbene til å ta dem i bruk. Det er to prioriterte mål som begge handler om medlemsvekst; Oppstart av nye klubber og økt medlemsrekruttering i klubb. Under her er det mange ny delmål som vi foreløpig har kommet kort på og som trekker ned, blant annet synliggjøre klubbenes muligheter i det lokale media- og sponsormarkedet, kartlegge frafallet, storbyprosjekt, og startpakke nye klubber.

Aktivitet:

Resultatene på målene under aktivitet spriker/ varierer svært mye, noe som gjør at resultatet til sammen blir midt på treet. Vi har kommet lengst i arbeidet med å utvikle Norgesmesterskapet og Norges- cupen, noe vi har jobbet med over mange år. På bistandsarbeid (Judo for fred) scorer vi like høyt, men har mer å hente på å utvikle prosjektet i Norge. Å bygge en toppidrettskultur og legge til rette for talentutvikling i alle deler av landet er et prioritert mål under toppidretten. Vi scorer her høyt på at verktøy er utviklet sentralt, men har større utfordringer med å formidle dette ut på region/ klubbnivå. Plasseringer på Europa- cup rankingen er det andre målet for toppidretten, og her har vi kommet lengst og scorer høyest på det som har med støtteapparatet å gjøre, mens vi har en lengre vei å gå før vi kan si oss fornøyde med tilbudet vi gir på Østlandet til de aller beste av våre utøvere (junior/ senior). Vår barneidrett er av svært god kvalitet, men det gjenstår enda noe på å utvikle og tilpasse judoarrangementer for barn. At klubbene skal tilby aktivitet av høy kvalitet for ungdom er et av de prioriterte målene. Vi Scorer her høyt på sentrale retningslinjer og verktøy, men sliter mer med de delmålene som har med implementering og rekruttering i klubb å gjøre. På målene om judo for funksjonshemmede scorer vi bra på tilrettelegging sentralt, men har et langt stykke igjen for å få kompetansen ut i klubbene. Vi scorer også bra på målet om å kvalitetssikre dømmingen på Norske judostevner, men det trekker ned at vi sliter med rekrutteringen av nye dommere. På voksenidretten må vi erkjenne at vi ikke har kommet i gang med arbeidet enda, og at det her gjenstår svært mye.

Veien videre:

Medlemsvekst er det helt sentrale overordnede målet i strategidokumentet (6000 medlemmer, 80 klubber), og de prioriterte målene er valgt ut fordi de best mulig bygger opp under dette. Statusrapporten viser at vi har kommet et godt stykke på vei på en rekke av disse målene, men at vi også har et langt stykke igjen å gå. Idrettsregistreringen for 2014 viste en svak vekst på i overkant av 4 % fra 2013, noe som har vært trenden de siste årene. Dette er selvfølgelig en gledelig utvikling, men den går litt for sakte ift de mål vi har satt oss. Det er derfor naturlig at styret i sitt videre arbeid vil forsøke å styrke arbeidet med de prioriterte målene.

Viktig:

Styret har stor respekt for den innsatsen og den kompetansen våre ansatte og frivillige legger ned i det daglige arbeidet, og mener statusrapporten synliggjør dette solide arbeidet på en god måte.

Neste evaluering av strategidokumentet skjer sent høsten 2015, og statusrapport vil da presenteres på nyåret 2016.

MVH Styret v/ Vibeke Thiblin

Kristoffer Halmøy

Telefon: 21 02 98 20 | Mobil: 97574991

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier