Mens vi venter på gjenåpning av judo

Gjenåpning av idretten og judo går sakte, men sikkert framover. Enkelte deler av landet har fremdeles stengt for all kontaktidrett, mens i andre områder kan barn og unge trene judo.

Regjeringen har tillatt at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det finnes allikevel flere regionale og lokale restriksjoner med forbud mot kontaktidrett. Det endrer seg ofte, basert på smitteutbrudd. Det er viktig at alle medlemslag er oppdaterte på og følger kommunens regler.

For voksne (20 år og oppover) er det enda ikke tiltatt med kontakttrening. Sammen med våre voksne medlemmer og resten av norsk idrett håper vi på snarlige lettelser på disse tiltakene. At barn og unge blir prioritert er både riktig og viktig, men det er også svært nødvendig med gjenåpning for våre voksne utøvere i bredden.

Følg med på samlesiden om korona her: judo.no/organisasjon/korona/

Digitale møter

Både i Norges Judoforbund (NJF) og i idretten generelt, har det i det siste vært flere digitale møter og kurs. Det organiseres bl.a. webinar og dialogmøter med ulike temaer. Det sparer tid og ressurser, og dette kommer til å videreføres etter korona. Det vil selvfølgelig være nødvendig med fysiske treff i tillegg, og vi ser veldig frem til å møte klubber og regioner fra alle deler av landet. Det planlegges flere digitale møter fremover for våre medlemmer.

Gå til NJFs offisielle kalender for å holde dere oppdatert: judo.no/utover/terminliste/.

Kvalitetsklubb

Vi har siden november jobbet med konseptet Kvalitetsklubb, som nå er lansert. Dette er et av NJFs satsingsprosjekter som er hentet direkte fra det tingvedtatte Strategiplanen 2020-2026.

Målet med Kvalitetsklubber er å få flere medlemmer i norsk judo, og dette skal oppnås gjennom bedre drift av klubbene. Kvalitetsklubb-konseptet er for alle klubber, ikke kun de store eller de som allerede er godt organisert. Dette er også tilpasset små og mellomstore klubber!

Ler mer om konseptet og hvordan bli kvalitetsklubb her: judo.no/klubb/kvalitetsklubb/

Tilskuddsordninger

I fjor opprettet vi flere tilskuddsordninger for klubbene, og dette vil også komme i år. Tilskuddet skal være en økonomisk støtte, og samtidig gi klubbene intensiver til å organisere aktivitet. Vi ønsker at så mange som mulig gjennomfører det som er mulig av aktivitet, i henhold til lokale retningslinjer.

Slik som i fjor, oppfordrer vi klubbene til å organisere sommeraktivitet og at mange av de gode tiltakene som da ble gjennomført, gjentas. Vi håper enda flere klubber inspireres til å sette i gang i år.

Se oversikt over aktuelle støtte- og tilskuddsordninger til judoklubber her: judo.no/klubb/klubbguide/tilskuddsordninger/

Mentorprogram for kvinnelige ledere

Runde to av mentorprogram for kvinnelige ledere er nettopp avsluttet. Mentorprogammet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund og Norges Kampsportforbund. Målet med mentorprogrammet er at flere kvinner skal ta på seg lederverv i klubber og forbund.

Vi har fått gode tilbakemeldinger og satser på et nytt mentorprogram med oppstart til høsten. Utlysningen og opptak skjer før sommeren, så følg med!

Les nyhetssak om mentorprogrammet: judo.no/kompetanse/utdanning/mentorprogram-2-avsluttet/

Spillemidler til utstyr kjøpt i 2020

Årets søknadsrunde er avsluttet. Totalt kom det 1 307 søknader fra idrettslag og 26 søknader fra særforbund/særkretser som ble godkjent. Det totale søknadsbeløpet beløper seg til 46,8 millioner kroner. Dette er en økning på 5,2 millioner kroner fra 2019. Selve utbetalingsbeløpet er 34 millioner kroner.

Det kom søknader om utstyrsmidler fra seks judoklubber. Godkjent søknadsbeløp var på kr. 58 608,- og utbetalingsbeløp på kr. 42 536,-.

Norges Idrettsforbund utbetaler tilskuddene i disse dager. Les mer om Utstyrsordningen her: idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

Samordnet rapportering og søknad

Årets Samordnet rapportering har frist i dag 30. april. Alle klubber må rapportere aktivitetstall og andre opplysninger om året som har gått. Samordnet rapportering gjøres i KlubbAdmin. Det er obligatorisk for alle idrettslag å gjennomføre den årlige rapporteringen.

Les om Samordnet Rapportering: judo.no/forbundet/samordnet-rapportering-2021/

285 Views0
Tjeldvoll slutter i NJF

Lill Merethe Tjeldvoll har takket ja til en ny jobb og har sagt opp sin stilling i NJF.

Lill Merethe har jobbet i NJF siden 2010, og er med det den som har lengst fartstid i administrasjonen. I løpet av denne tiden har hun jobbet på veldig mange ulike områder og har etablert gode rutiner i organisasjonen.

Spesielt har hun vært involvert i kommunikasjon og support ut mot klubbene, men også i arbeid med Landslagets internasjonale aktivitet, informasjonsarbeid, NJFs terminliste, og planlegging og logistikk av alle nasjonale arrangementer. For å nevne noe.

Lill Merethe vil være i NJF fram til 1. august. Vi ønsker henne lykke til i ny jobb!

489 Views0
Ny avtale om utøverforsikring

NJF har inngått en ny avtale med Gjensidige for alle sine forsikringer.

Avtalen med Gjensidige gjelder fra og med 2021 og inkluderer også ordningen med utøverforsikring.

Alle judoutøvere som er over 13 år må ha en obligatorisk grunnforsikring for å kunne trene judo og delta på aktivitet i regi av NJF eller en medlemsklubb. I tillegg tilbyr vi en utvidet forsikring som anbefales for alle som konkurrerer aktivt.

Barn under 13 år er fortsatt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund.

I 2020 ble judotreningen nedstengt i store deler av året, og utøvere over 26 år har ikke kunnet trene normalt siden mars. I tillegg har konkurranseaktiviteten vært sterkt redusert. Vi har derfor valgt å tilby årets lisenser til sterkt reduserte priser.

I 2022 må det påregnes at prisene ‘normaliseres’, men vi vil fremdeles jobbe for gode fremtidige forsikringsvilkår for våre medlemmer.

Idrettens Helsesenter

NJF fortsetter samarbeidet med Idrettens Helsesenter (IHS), som tilbyr en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin (Skadetelefonen).

Man får idrettsmedisinsk rådgiving (fysioterapeuter i første linje, legespesialister i andre linje) selv om det ikke er en forsikringssak. Ved skade følger de opp utøver gjennom hele behandlingsløpet, og bestiller utredning og behandling.

Valg av lisens

Utøvere kan i årets forsikringsperiode velge mellom to typer lisenser:

Utøverlisensen er den obligatoriske forsikringen som alle må ha. Man får refundert utlegg ved skade, men må selv stå for behandlingsopplegget, først og fremst gjennom det offentlige helsevesenet. Nytt fra i år er at rådgivning og oppfølging fra IHS er inkludert for alle, det vil si at utøverlisensen er relativ lik den tidligere konkurranselisensen.
Koster 175,- i 2021

Konkurranselisensen gir rask behandling på privat klinikk ved skade. Samme dekning og ytelser som utøverlisensen. Vi anbefaler at de som deltar aktivt i konkurranser tegner denne. Konkurranselisensen er relativt lik den tidligere premiumlisensen.
Koster 290,- i 2021

Til sammenlikning var prisene for 2020 som følger:

 • Utøverlisens 260 kr
 • Konkurranselisens 310 kr
 • Premiumlisens 800 kr

Klubbene tegner forsikring for sine medlemmer i Sportsadmin. Som utøver kan du gi beskjed til klubben din hvilken dekning du ønsker.

For mer informasjon, gå til våre forsikringssider på judo.no: https://www.judo.no/klubb/forsikring/

Spørsmål om ordningen kan rettes til NJF v/ Lill Merethe Tjeldvoll.

383 Views0
Sportssjefen har levert oppsigelse

Per Vestli har gitt beskjed om at han har takket ja til en ny jobb, og at han sier opp sin stilling som Sportssjef. 

Vestli begynner i stillingen som daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

Vi er glade for at Per fortsetter i idrettsorganisasjonen og ser frem til videre samarbeid i den nye rollen.

Vi ønsker Per lykke til videre, og takker for innsatsen han har gjort i rollen som Sportssjef siden januar 2018.

484 Views0
NJF sier #STOPP til diskriminering

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering.

#STOPP

For å tydeliggjøre idrettens standpunkt har Norges Idrettsforbund (NIF) laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater.

Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-konseptet og laste ned digitale trykk som kan brukes på alle digitale flater, inkludert i sosiale medier. 

Gratis utlån av arenadressing

NIF tilbyr også gratis utlån av trykt materiell for arenadressing, som skal bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt mot alle former for diskriminering ved gjennomføring av idrettsarrangementer. Leie av utstyr gjøres via særforbund og idrettskrets.

Judoklubber som ønsker å låne utstyr, må ta kontakt med Judoforbundet.

Klikk her for å gå til temasiden #STOPP.

Varsling til Norges Judoforbund

Hvis du opplever noe i norsk judo som ikke er i tråd med vårt verdigrunnlag, ønsker vi at du varsler oss.

Dette gjelder også andre kritikkverdige forhold som f.eks. brudd på alminnelig lovgivning, økonomiske misligheter og korrupsjon. Det samme gjelder ved fare for en persons liv og helse også.

Hvem kan du varsle til?

Du kan i utgangspunktet sende ditt varsel til alle i administrasjonen eller til Forbundsstyret.

Uansett hvem i NJF du sender ditt varsel til, vil det bli tatt på alvor.

Hva skjer videre?

Mottaker av varselet vil gjøre nødvendige undersøkelser av varselet snarest mulig, og iverksette tiltak på grunnlag av sine undersøkelser.

Vi tar ikke i mot anonyme varsler, men vi behandler alle varsler seriøst og fortrolig. Det betyr at identiteten til varsler og personer / hendelser det er varslet om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for den videre behandling av saken.

Dersom utfallet av saken viser at det ikke foreligger kritikkverdig forhold, skal de involverte i saken får tilbakemelding om at saken er avsluttet. Tilbakemeldingen gis så raskt som mulig, og skal gis på en slik måte at den det er varslet om kan oppleve å være fri for mistanke.

Ett overgrep i idretten er ett for mye!

Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep og uønsket seksuell tilnærming skjer.

Hva kan idrettslag gjøre?

 • Gjør det enkelt å si ifra og lag en oppskrift om hvordan man kan varsle
 • Ta opp temaet i styret, tørr å snakk om det – bryt stillheten!
 • Gjør retningslinjene mot trakassering og overgrep kjent! Du finner de ved å klikke her.
 • Vær klare for å håndtere varsler

Klubbens ledere og særlig trenerne må gjøres kjent med risikosituasjoner og hva som er deres ansvar. Trenerne bør informeres om at de skal unngå å være alene med utøvere, og at de bør unngå unødvendig direktekontakt med utøvere på sosiale medier (bl.a. Snapchat).

Enkle grep som styret i klubben kan gjøre

 • Ta opp temaet på et styremøte og gjør styrets medlemmer kjent med veilederen for håndtering av varsler om trakassering og overgrep.
 • Oppnevn to personer i styret, gjerne én av hvert kjønn, som er ansvarlig for å håndtere varsler, og som har ansvar for at styret setter seg inn i veilederen om varsling.
 • Ta alltid alle varsler som kommer inn på alvor. Vis forståelse og lytt aktivt til hva den som varsler har å fortelle. Hold den som har varslet orientert om utviklingen i saken.

Les idrettspresident Berit Kjøll sin kronikk: «Ett overgrep i idretten er ett for mye!»

Snarveier til aktuelle temasider:

260 Views0
Judokortet nå tilgjengelig i Min Idrett

Judokortet ble lansert i 2018. Samtidig ble ordningen med judopass og graderingsmerker faset ut.

Les tidligere saker om Judokortet her.

Hensikten med Judokortet er at den skal sikre et bedre ID-system for utøvere, et bevis på oppnådd beltegrad og tilgang på et synlig forsikringsbevis.

 Judokortet inneholder følgende informasjon:

 • Personalia m/ profilbilde
 • Forsikringsstatus
 • Beltegrad
 • Kompetanse

All informasjon ligger lagret sentralt i idrettens database, og dette er en stor fordel når det kommer til generering av informasjon til Judokort.

Vi har hele tiden jobbet for å digitalisere judokortet. Tilbudet om å sende ut fysiske judokort til klubbene ble avsluttet på grunn av for høye kostnader og arbeidsprosessen for administrasjonen var ikke hensiktsmessig.

Vi hadde et ønske om at judokortet skulle integreres i Min Idrett, og vi er endelig i mål med det!

Det betyr at alle utøvere kan logge inn i Min Idrett og se sitt eget judokort under «Medlemskap».

Innlogging til Min Idrett:

 • Gå til https://minidrett.nif.no/
 • Logg inn med Idrettens ID
 • Gå til «Medlemskap» for å finne dine tilknytninger i norsk idrett.

Judokortet vil være synlig ved siden av din klubbtilhørighet, under «medlemskort». Du kan laste ned judokortet og lagre det på telefonen.

Har du ikke tilgang til judokortet?

Det er enkelte hendelser som trigger judokort, og som er en forutsetning for å få det opp i Min Idrett:

 • Klubben din har betalt forsikring (lisens) i Sportsadmin
 • *Klubben din har registrert beltegrad (mon/kyu) i IdrettsKurs
 • NJF har registrert din DAN-grad
 • NJF har registrert din kompetanse (trener, dommer eller arrangør)

Judokortet vil kun være tilgjengelig dersom du fortsatt er medlem av judoklubben som judokortet er knyttet til.

*Registrere graderinger

Det er laget egen informasjonsside m/ veiledning for klubber som skal registrere graderinger: judo.no/utover/gradering/registrering-grader/

Klubber som benytter Idrettskurs til å registrere graderinger gjør dette kostnadsfritt.

Dersom klubben ikke ønsker eller ikke har kapasitet til å registrere klubbgradene, kan NJF bistå og registrere grader på vegne av klubben.

Klubben må sende en liste til forbundskontoret med oversikt over utøverens fulle navn, fødselsdato, beltegrad (mon/kyu) og dato for tildelt grad. Klubben vil bli fakturert kr 60,- per registrerte grad. Det gis rabatt opptil 50 % ved høy andel grader som sendes inn fra klubb.

Barn under 13 år

Barn som ikke faller under forsikringsordningen, og som ikke har en gyldig grad registrert, vil ikke få judokort synlig i Min idrett. Det er kun enkelte hendelser som trigger judokort, og for de under 13 år er det kun registrerte klubbgrader som gir deg et judokort.

Spørsmål?

For tekniske spørsmål om Min Idrett eller du har problemer med innlogging, kontakt NIF Digital Support.

For praktiske spørsmål om Judokortet og registrering av graderinger, kontakt forbundskontoret.

376 Views0
Covid-19: Status om idrett og judoaktivitet

En ny koronabølge er nå også rammet Norge, og som resten av Europa er vi i en svært alvorlig situasjon når det gjelder Covid-19.

Regjeringen holdt 6. november en pressekonferanse der de kom med ytterligere nasjonale innstramninger for å stoppe smittespredningen. Tiltakene er inngripende, men helt nødvendige, om vi skal unngå en ny nedstenging slik vi endte opp med i mars.

De neste ukene er helt avgjørende og vi må ta dette på alvor:

Hold deg i størst mulig grad hjemme og begrens den sosiale kontakten med andre mennesker.

Idrettsaktivitet og trening

De nye nasjonale tiltakene berører ikke barne- og ungdomsidretten, toppidretten eller myndighetenes prioriteringer for voksne i breddeidretten.

Derimot ber regjeringen kommuner som opplever høyt smittepress om å vurdere nye innstramminger for idretten. Kommunene kan derfor stenge ned idretten for barn og unge, hvis situasjonen lokalt tilsier at det er nødvendig.

Det er svært viktig at alle idrettslag følger med på informasjon fra kommunene. Det er flere kommuner og regioner som har egne regler og tiltak for idrettsaktivitet. F.eks så er det i Oslo ikke åpnet opp for breddeidrett for voksne (fase 1), mens det i Lier Kommune er en midlertidig nedstenging av breddeidretten for barn og unge.

De viktigste tiltakene for idrettslag og utøvere:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Vask hender og utstyr før og etter trening
 • Gå eller sykle til trening, ikke ta kollektivt!
 • Hold avstand når du ikke er i aktivitet.

Status vedrørende judotrening og aktivitet

Norges Judoforbund forholder seg til anbefalinger fra regjeringen og helsemyndighetene når det gjelder covid-19.

For barn og unge under 26 år er det åpent for judotrening i små grupper, og for utøvere under 20 år er det åpent for konkurranser innenfor egen judoregion.

Per i dag er det fremdeles ikke mulig å arrangere nasjonale konkurranser. Vi er alle utålmodige, og vi er mange som ønsker å konkurrere igjen. Vi må fremdeles vente på dette.

Det er gledelig at det har foregått noe aktivitet denne høsten:

For Landslaget har dette året blitt langt fra slik de så for seg. Vi skulle helst sett at utøverne hadde vært mest mulig ute og konkurrert og trent med de aller beste. Istedenfor er de hjemme i Norge, men de legger ned utallige mange treningstimer og det lover veldig bra.

Mange klubber har også vært flinke å arrangere lokale tiltak for sine barn og unge, og flere tilbyr alternativ trening for voksne som styrketrening, sirkeltrening og uchi komi-trening med strikk.

Det er flere klubber som opplever økt rekruttering eller som har en stabil medlemsmasse. Det er gledelig å høre at klubber har mange engasjerte og lojale utøvere. Samtidig vet vi at mange klubber opplever frafall og det bekymrer oss.

Mange klubber har søkt om aktivitetstilskudd fra NJF.

Per idag er det totalt utbetalt 120 000 kroner til 11 klubber. Flere klubber har søkt og det vil bli tildelt mer støtte til flere i tiden fremover.

Vi håper tilskuddet kommer til nytte!

Hvordan berøres judoaktiviteten fremover

Judoforbundet er i gang å planlegge kalender for 2021. Vi planlegger for et normalt år, men også for et år der vi kan være nødt til å måtte være fleksible med tanke på endring og kanselleringer.

Covid-19 kan vare lenge, derfor forbereder vi oss til et annerledes år.

Vår viktigste anmodning til klubbene er å holde hjulene i gang:

 • Tilby alternativ trening for voksne (eks.: styrke, basis, sirkel, strikk, bevegelighet – både utendørs og innendørs – med en sosial tilnærming)
 • Ha dialog med medlemmene!
 • Tydelig kommunikasjon til foreldrene!
 • Tilby jevnlig aktivitet for barn og unge (eks.: ordinær trening, lagturninger, klubbmesterskap, lek og moro – med en sosial tilnærming).

Les pressemelding fra Regjeringen.

Les pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Gå til temaside for koronavirus på NIF sine nettside.

Gå til samlesiden om Covid-19 på NJF sine nettsider.

Coverbilde: Christian Wolff / www.judobilder.org

343 Views0
Det blir enklere å være medlem i norsk idrett
Coverbilde: Sportfotos 24 / Thomas Wetzel

Det innføres en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag.

Hensikten med ordningen er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag, og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite.

Norges Idrettsforbund innfører prøveordningen som gjeldende frem til Idrettstinget 2023 (klikk for å lese hele saken på NIFs nettside).

En videreføring av ordningen forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen.

Prøveordningen innebærer at idrettslag vedtar å benytte en forenklet lovnorm.

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder både nye og eksisterende idrettslag.

En forenklet lovnorm medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

 • Kun krav om tre styremedlemmer
 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
 • Begge kjønn skal være representert i styret
 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
 • Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

Hvordan komme i gang med forenklet lovnorm?

For å komme i gang med ordningen, må det fattes vedtak om endring av lovnorm på klubbens årsmøte eller på et ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt.

NIF har utarbeidet veiledning for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen:

Endring av lovnorm må gjøres direkte via KlubbAdmin. Idrettslagene vil samtidig bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. 

Nye idrettslag som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag.

Krav om bruk av digitale løsninger

Idrettslag tilknyttet prøveordningen har et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering.

Idrettslag tilknyttet prøveordningen har de samme rettigheter og plikter som ordinære idrettslag mht. f.eks. beregningen av representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd, samt tilskuddsordninger.

Spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Da kan du lese mer om krav til lovnorm her, eller du kan kontakte idrettskretsen eller forbundskontoret.

408 Views0
Håndtering av rasisme og diskriminering
Coverbilde: NIF / Pernille Ingebrigtsen

Norges Idrettsforbund har lansert en egen veileder for håndtering av saker i forbindelse med rasisme og diskriminering.

Det siste halvåret har både samfunnet og idretten blitt utfordret på manglende bevissthet om og anerkjennelse av rasisme og diskriminering.

På Idrettsforbundets ledermøte 5. juni 2020 ble det vedtatt en egen resolusjon om rasisme, og under møtet med kulturminister Abid Q. Raja 18. juni varslet idrettspresident Berit Kjøll flere tiltak for å forebygge og håndtere rasisme i norsk idrett.

Ett av tiltakene var å lage en veileder for håndtering av rasisme og diskriminering i idretten. Formålet med veilederen er å gjøre det lettere å si fra om rasisme og diskriminering, både for de som har blitt utsatt for det, og for de som ser, hører eller registrerer slike handlinger i idrettssammenheng.

Vi har nulltoleranse for rasisme i idretten, og jeg forventer at alle organisasjonsledd i norsk idrett alltid reagerer på rasisme. Vi har idrettsglede for alle som visjon, og det forplikter. Denne veilederen vil gjøre det lettere å si ifra om rasisme – og lettere for idrettslag å håndtere slike saker.

Idrettspresident Berit Kjøll

Veilederen skal også gjøre det lettere for idrettslag å håndtere saker de mottar om rasisme og diskriminering, og idrettspresidenten forventer at veilederen bekjentgjøres i alle klubber og lag. 

Se veilederen her: idrettsforbundet.no/tema/rasisme-og-diskriminering/

Se andre retningslinjer og hvordan varsle: judo.no/organisasjon/retningslinjer-og-varsling/

515 Views0
Gjenåpning av judo for voksne 20-25 år

Regjeringen holdt i dag pressekonferanse om å tillate ordinær kontakttrening for voksne over 20 år i breddeidretten.

Dette omfatter alle utøvere som er definert innenfor den første fasen i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne.

Norges Judoforbund har definert fase 1 som alle registrerte utøver mellom 20-25 år, og alle registrerte para-utøvere over 20 år

Det vil si at fra og med 12. oktober er det tillatt med ordinær judotrening for unge voksne mellom 20-25 år. Foreløpig gjelder det ikke konkurranser.

Regjeringen vil videre vurdere åpning av fase 2 frem mot november.

Norges Judoforbund har definert følgende faser:

Fase 1Fase 2Fase 3
Alle utøvere, 20-25 år
Alle para-utøvere
Alle utøvere med lisens, 26 år +Alle andre utøvere, 26 år +.
Utøvere i fase 1 kan gjenoppta judotrening fra og med 12. oktober

Revidert smitteveileder

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av covid-19.

Gå til oppdatert smitteveileder her.

Lokale tiltak

I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd, må åpningen vurderes og følges av lokale tiltak.

Alle klubber må holde seg oppdatert på kommunes nettsider for informasjon om lokale tiltak.

Presisering trenere / instruktører / dommere

Trenere og instruktører skal i så stor grad som mulig unngå kontakt med utøverne. Demonstrasjon av teknikker skal fortrinnsvis gjøres av utøvere under 20 år (under 26 år fra 12. oktober), eller ved hjelp av videoer.

Dommere skal kun berøre utøvere når det er absolutt nødvendig, som for eksempel for å unngå farefulle situasjoner.

Mer informasjon og oppdaterte endringer legges løpende ut på samlesiden om korona og judoaktivitet.

835 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier