Spillemidler til utstyr 2018

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har satt av til sammen 35,8 millioner kroner som skal tildeles klubber og særforbund. Dette er 1,4 millioner kroner mer enn i 2017. Beløpet har aldri vært høyere.

Hva kan det søkes om?

NJFs samarbeidspartner Green Hill tilbyr judomatter.

Godkjent judoutstyr som det kan søkes utstyrsmidler til er:

 • Judomatter
 • Tjukkas
 • Rekrutteringspakke (judodrakter til utlån)

Tilskuddet er maksimalt 1/3 av de faktiske dokumenterte kostnader mellom kroner 10.000 og 900.000.

Innkjøpet må være gjort i 2018.

Spørsmål knyttet til utstyr og godkjenning kan rettes til Kristoffer Halmøy.

Hvordan søker man?

Man må søke om disse midlene i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.

I tillegg til å registrere søknaden må man innen søknadsfristen sende inn faktura og kvittering på betalt beløp på e-post til Kristoffer Halmøy.

Se for øvrig veiledning om søknadsprosessen.

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no hverdager 08-20.

Søknadsfrist for utstyr kjøpt i 2018 er onsdag 6. februar 2019.

Midlene vil bli utbetalt i løpet av mars 2019.

106 Views0
Tildeling fra Extrastiftelsen til Falltreningskurs

Judoforbundet mottok i desember en gladnyhet om at Extrastiftelsen har innvilget en søknad til å starte prosektet Falltreningskurs for eldre. Prosjektet starter i Levanger Judoklubb, og vil etter hvert bli landsdekkende.

Målet med dette prosjektet er å gjøre eldre bedre i stand til å selv redusere sjansen for skade når et fall først inntreffer, samt å gjøre dem rustet til å være mer aktive i hverdagen. Det finnes prosjekter i Norge som tar sikte på å redusere sjansen for fallulykker, men ingen har frem til nå fokusert på hva man skal gjøre når man først faller.

Det Svenske Judoforbundet begynte med falltreningskurs i 2017, der kursene består av balanse- og styrketrening, øvelser som forbedrer kroppsoppfattelsen, og den fallteknikken som undervises i Judo.

Vi vil i løpet av våren utdanne instruktører til falltreningskurs i Sverige, og etter hvert vil det avholdes tilpassede kurs i norske judoklubber. I samarbeid med Sykehuset Levanger vil man som en del av prosjektet dokumentere om falltreningskurs har en positiv effekt på deltakerne.

Tore Brenne fra Levanger judoklubb vil koordinere prosjektet med administrativ bistand fra Fagsjef i NJF. I tillegg vil helsepersonell ved Levanger Sykehus delta i prosjektgruppen. Du kan lese mer om tildelingen fra Extrastiftelsen her.

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering har 36 medlemsorganisasjoner, som alle jobber innen helse og frivillighet i Norge. Stiftelsen er finansiert med spillemidler, og får en andel (6,4 prosent) av overskuddet til Norsk Tipping. Midlene deles ut til prosjektarbeid i frivillige helseorganisasjoner, innen forebygging, rehabilitering og forskning. Alle frivillige helse- og pasientorganisasjoner kan søke om støtte gjennom ExtraStiftelsen, uavhengig av om organisasjonen er medlem i stiftelsen.

Stine Lastein
Fagsjef
Norges Judoforbund

198 Views0
Innvilget regiontilskudd

Før sommer ble det utlyst en ny tilskuddsordning til judoregionene.
Tilskuddet har fokus på økonomi som barriere der alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta uavhengig av økonomien.

I løpet av søknadsperioden fikk vi inn søknader fra 3 judoregioner.
Vi kan med glede bekrefte at alle 3 regioner for innvilget et tilskudd, basert på deres prosjekter og tiltak som det har blitt søkt om støtte til.

Judoregion Midt, tildeles 20.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen skal jobbe med Alle Med tiltak blant klubbene i regionen, og har blant annet som mål å redusere deltageravgiften på Judokaruseller (barnestevner). De ønsker også å jobbe generelt mot lavere terskel for deltagelse på arrangementer, og søker samarbeid med kommuner og NAV.

Judoregion Vest, tildeles 20.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen ønsker å redusere terskelen for å delta på regionsamlinger, ved å gjøre disse gratis å delta på.

Judoregion Øst, tildeles 10.000,-
Tiltak/prosjektbeskrivelse:
Regionen ønsker å arrangere en fellestur for utøvere i regionen til Borås Judo Challenge 3.-4. november 2018. Tilskuddet vil bidra til å redusere kostnaden for utøvere som ønsker å bli med.

Vi ønsker regionene lykke med videre planlegging og gjennomføring av tiltakene.

163 Views0
Utlysning: Ny tilskuddsordning for Judoregionene

NJF tester en tilskuddsordning denne høsten til aktivitet i judoregionene, med spesielt fokus på ALLE MED.

Tilskuddet skal bidra til å hindre at økonomi er en barriere for barn og ungdom som ønsker å delta i judoaktivitet.

Regionene velger selv virkemidlene, men det kan for eksempel være;

 • Redusert kostnadsnivå generelt
 • Holde kostnader til utstyr nede
 • Tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr
 • Holde kostnader til reiser/arrangementer nede
 • Rimelig deltagelse på arrangementer
 • Bevisstgjøring om ALLE MED på klubbnivå

Retningslinjer vedr. søknadsordning
Ordningen er søknadsbasert. Budsjett for 2018 er kr. 50.000,- totalt.

 • Målgruppe: Barn 6-12 år og ungdom 13-19 år.
 • Søknadsfrist: 1. september 2018
 • Hvem kan søke: Kun regionleddet under NJF er godkjente tilskuddsmottagere.
 • Søknad skal sendes til NJF v/ Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll lill.tjeldvoll@judo.no
 • Søknaden skal inneholde: Ansvarlig org.ledd, beskrivelse av prosjekt, budsjett/søknadsbeløp

En god søknad sørger for at flest mulig klubber/utøvere i regionen er inkludert. Og den inneholder en tydelig beskrivelse av hvordan tiltaket kan hindre at økonomi blir en barriere for deltagelse.

Midlene utbetales senest 15. september 2018, og er øremerket det omsøkte prosjektet.

For inspirasjon om ALLE MED tiltak og verktøy, les mer her http://www.allemed.no/

136 Views0
Momskompensasjon 2017

Det ble en rekordstor utbetaling av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2017.

Totalt fikk norsk idrett tilført 487 millioner kroner basert på regnskapstallene fra 2016. Av alle idrettslagene fikk 5521 av disse hele 353 millioner kroner i kompensasjon. Dette er ca. 5 millioner kroner mer enn de fikk i fjor.

Av den totale andelen til idrettslagene fikk 34 norske judoklubber (særidrettsklubber) utbetalt 637 579 kroner.

Ippon Judoklubb; 108 590,-
Levanger Judoklubb; 54 410,-
Stavanger Judoklubb; 44 381,-
Norsk Judo og Jiu-jitsu Klubb; 42 808,-
Sandnes Judoklubb; 41 280,-
Larvik Judoklubb; 38 802,-
Trondheim Judokwai; 31 544,-
Judo Klubb Stord; 25 329,-
Fredrikstad Kampsportklub; 24 478,-
Bodø Judo Club; 23 136,-
BK Judo; 22 942,-
Asker Judoklubb; 19 338,-
Nesodden Judoklubb; 17 145,-
Sandefjord Judoklubb; 16 617,-
Oslo Judo Klubb; 14 664,-
Nidaros Judoklubb; 13 104,-
Sola Judoklubb; 12 530,-
Namsos Judo Club; 9 910,-
Slemdal Judoklubb; 7 733,-
Gausel Judoklubb; 8 177,-
Go Dai Judo Club; 8 162,-
Romerike Judoklubb; 6 500,-
Ringerike Judoklubb; 6 428,-
Kano Judoklubb Mysen; 5 248,-
Kristiansand Judo; 4 943,-
Drammen Judo Club; 4 891,-
Hamar Judoklubb; 4 069,-
Lier Judoklubb; 3 601,-
Kinsa Judoklubb; 3 510,-
Ålesund Judoklubb; 3 357,-
Talvik Judo; 3 021,-
Budosør; 2 630,-
Volda Judoklubb; 2 650,-
Kragerø Judoklubb; 1 651,-
Totalt kr. 637 679,-.

I tillegg fikk Norges Judoforbund tildelt 360 471 kroner i mva-kompensasjon.

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018
Alle idrettslag kan søke om momskompensasjon. Dette gjøres elektronisk via KlubbAdmin, og kan gjøres samtidig ved gjennomføring av Samordnet Rapportering.

Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon.

Søknadsfristen er satt til 15. august 2018.
Vare- og tjenestemomskompensasjon er blant de viktigste ordningene når det gjelder rammevilkår for idrettslagene – og som sørger for at idrettslagene ikke må betale avgift på frivillig arbeid. Det er en enkel og ubyråkratisk ordning. Det er kun ett tall som skal legges inn ved søknad.

Les mer informasjon om ordningen med momskompensasjonen.

143 Views0
Lokale aktivitetsmidler

Ordningen med tildeling av Lokale Aktivitetsmidler til idrettslag ga norske judoklubber over 1.000.000,- i 2015! Og det ligger enda mer i potten for 2016.

Totalt var det 295 mill. til fordeling i 2015. Norske Judoklubber klarte som nevnt å få 1. mill.* kroner. Det er en formidabel økning fra 2014 hvor det ble rundt 700.000,-. Omtrent alle registrerte judoklubber fikk tilskudd, men det var store forskjeller. Øverst på lista er Ippon JK og Sandnes JK som begge fikk tildelt ca. 83.500,- i LAM, mens Budosør fikk 1.000,- (som er minstebeløpet for tilskuddet til idrettslag).

Lokale aktivitetsmidler

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest, og de minste får minst!

Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Det er idrettsråd i nesten alle norske kommuner. Finn ditt idrettsråd på idrett.no.

Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.
For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført Samordnet søknad og rapportering (tidligere idrettsregistreringen). Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra rapporteringen.

Lokale aktivitetsmidler

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Samordnet rapportering, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

I og med at det er forskjellige ordninger for tildeling av midler er det viktig å følge med på informasjon fra klubbens tilhørende Idrettsråd. Noen krever at det sendes søknad, andre arrangerer fordelingsmøter, mens andre igjen deler ut likt til alle.

For 2016 er det totalt kr. 315.845.425,- til fordeling! Dette er en økning med ca. 7 prosent fra 2015. Følg med på informasjon fra ditt Idrettsråd for å sikre midler! Alle idrettslag som driver aktivitet for barn og ungdom har rett til å få utdelt aktivitetsmidler.

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

136 Views0
Aktivitetstilskudd 2016

Søknadsordningen for organisasjonledd under NJF videreføres i 2016. I henhold til strategidokumentet 2014-17 har vi valgt å vektlegge grupper som er underrepresentert i norsk judo og/eller har stort frafall.

Prosjekter for jenter støttes av tilskuddsordningen. FOTO: Sunniva Wannebo Kui
Prosjekter for jenter støttes av tilskuddsordningen. FOTO: Sunniva Wannebo Kui

Det er mulig å søke om tilskudd til aktivitet for følgende målgrupper:

1. Ungdom (13-19 år)
2. Rekruttering
3. Jenter
4. Utøvere med funksjonsnedsettelse

Søknadsprosedyrene og retningslinjer for 2016 ligger tilgjengelig her.

Prosjektene det søkes midler om må ha som mål å rekruttere eller beholde medlemmer. Typiske aktiviteter kan være konsepter for nybegynnerkurs, lokale/regionale treningssamlinger og alternative trenings- og konkurranseaktiviteter.

Vi vil prioritere klubber utvikler konsepter som har overføringsverdi og som kan deles med NJF og andre klubber slik at flere kan dra nytte av erfaringer som høstes. Det gis kun midler til aktiviteter som foregår i Norge.

Stine Lastein,
Fagsjef

147 Views0
Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger

Det populære flyktningfondet til NIF har åpnet igjen. I tillegg skal UDI fordele midler til aktivitet for barn på asylmottak.

Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger
Utlysning av midler til aktivitet for flyktninger

NIFs flyktningfond åpnet i lørdag under Ungdoms-OL. Nye midler er kommet til fra Gjensidigestiftelsen, Kulturdepartementet og IOC. Nå kan igjen idrettslag søke om midler inntil kr 25 000 kr for aktivitet på mottak eller inkludering av bosatte flyktninger i idrettslaget. Over 3 millioner kroner skal fordeles og det kan søkes om midler til følgende kategorier:

 • Aktivitet på mottak
 • EMA –mottak (enslige, mindreårige asylsøkere)
 • Inkludering i idrettslag

Judoklubber som ønsker å være med på dette tiltaket oppfordres til å søke. Mer informasjon om tidligere erfaringer og søknadsprosedyrer finnes her. Søknadsfrist er 13. mars.

I tillegg skal UDI skal fordele inntil 60 millioner kroner til aktiviteter for barn i asylmottak i 2016. Frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører kan søke om midler direkte her. Søknadsfrist her er 1. mars.

Ta kontakt med Fagsjefen eller Radineh Omrani (NIF) for mer informasjon.

123 Views0
Lokale aktivitetsmidler 2014

Ordningen med tildeling av Lokale Aktivitetsmidler til idrettslag ga norske judoklubber over 700.000,- i 2014!

Totalt var det 210 mill. til fordeling i 2014. Norske Judoklubber klarte å få ca 720.000,-* kroner i 2014, noe som er en økning på over 100.000,- fra 2013.

Alle registrerte judoklubber fikk tilskudd, men det var store forskjeller. Fra Lier JK med kr. 95.151,- til Budosør med kr. 1.000,-

Det er ingen automatikk i at de største klubbene får mest!
Det er idrettsrådene som fordeler LAM etter kriterier fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Det er idrettsråd i nesten alle norske kommuner. Finn ditt idrettsråd på idrett.no
Hvordan midlene fordeles i Idrettsrådet behandles av årsmøtet i det aktuelle Idrettsrådet.

For å komme i betraktning må man som minimum ha fullført idrettsregistreringen. Det er viktig å legge inn korrekt kontaktinformasjon fordi informasjon om fordeling av LAM skjer gjennom lister fra idrettsregistreringen.

Praksis i forvaltningen er erfaringsvis veldig forskjellig fra idrettsråd til idrettsråd. Noen deler ut ren «hodestøtte» basert på tallene fra Idrettsregistreringen, men NIF anbefaler at man også støtter gode prosjekter for målgruppen barn og ungdom. Alle idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom som sitt primære formål har krav på LAM.

I og med at det er forskjellige ordninger for tildeling av midler er det viktig å følge med på informasjon fra klubbens tilhørende Idrettsråd. Noen krever at det sendes søknad, andre arrangerer fordelingmøter, mens andre igjen deler ut likt til alle.

Følg med på informasjon fra ditt Idrettsråd! Noen steder begynner fordelingen av LAM 2015 allerede i mai måned!

Med vennlig hilsen

Lill Merethe Tjeldvoll
Utviklingssjef

* Summen er basert på faktiske tilskudd til særidrettslagene. Fleridrettslag med judogrupper får også tildelt LAM, men judogruppens andel er vanskelig å beregne eksakt.

103 Views0

Norges Judoforbund

Postadresse:
Postboks 5000, 0840 Oslo

Besøksadresse:
Ullevål Stadion
Sognsveien 75K, 0855 Oslo

Judo.no

Ansvarlig redaktør:
Stine Lastein

Kontaktinformasjon

Serviceinformasjon

Sosiale medier